احسان کاهی

احسان کاهی

کارشناسی ارشد زمین شناسی رسوب شناسی

۱۱ارتباط ۱۰مهارت
لرستان | خرم آباد
کارشناس _ مسئول فروش
بازرگانی میر
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد زمین شناسی رسوب شناسی
دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی زمین شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناس _ مسئول فروش
بازرگانی میر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
وضعیت نظام وظیفه: معافیت
متولد: 1367/6/30