آذین جاودانی

آذین جاودانی

کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات

۱ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی دانشگاه پیام نور مشهد
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مشهد
۱۳۸۵ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت فناوری اطلاعات
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
اردو | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات