حمیرا صادقی مهر

حمیرا صادقی مهر

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی حسابداری
توضیحات