مهدی پرور

مهدی پرور

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

۷۵۴ارتباط ۶مهارت
خوزستان | دزفول
تدریس
نهضت و سواد اموزی
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
تدریس
نهضت و سواد اموزی
پروژه‌ها
واکاوی معنای ذهنی دانشجویان به دین
تدریس در نهضت و سواد اموزی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات