مهدی پرور

مهدی پرور

۷۶۲ارتباط ۰مهارت
خوزستان | دزفول
پروژه‌ها
واکاوی معنای ذهنی دانشجویان به دین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات