علیرضا یازرلو

علیرضا یازرلو

کارمند بدبخت آموزش و پرورش

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | علی آباد کتول
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد رامیان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد رامیان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
مهارت ها
توضیحات