مصطفی الهی

مصطفی الهی

مدیر فروش

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات