امید کیخا

امید کیخا

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | گلبهار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۰
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات