کلثوم محمدزاده

کلثوم محمدزاده

کارشناسی ارشد اقتصاد

۱ارتباط ۱مهارت
آذربایجان غربی | میاندوآب
بیکار
تدریس در دانشگاه تزاد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد اقتصاد
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
بیکار
تدریس در دانشگاه تزاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات