رسول صبوری

رسول صبوری

برنامه نویس و طراح سایت

۰ارتباط ۱۲مهارت
تهران | تهران
کارشناس IT
بخش خصوصی
کارشناسی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی استان اصفهان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
مدارک و گواهی‌نامه ها
CCNA
کندو
CCNP
کندو
Java
SoloLearn
1068-8745501
JavaScript
SoloLearn
1024-8745501
HTML
SoloLearn
1014-8745501
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
کارشناس IT
بخش خصوصی
پروژه‌ها
مهارت ها
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات
قسمتی از پروژه های انجام شده در لیست بالا ذکر نشده است.