ندا حمدپور

ندا حمدپور

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی اهواز
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات