ثریا ناصری

ثریا ناصری

کارشناسی معماری

۳۹ارتباط ۳مهارت
کردستان | سنندج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عمران و توسعه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت پروژه
پشت کنکور ارشد مدیریت پروژه و ساخت
مهارت ها
| ۱۸نفر
علی رضا حمیدی فائقکاظم حمیدسعید علیزادهمحمد پاکزادحکمت آزاده
علی رضا حمیدی فائقکاظم حمیدسعید علیزادهمحمد پاکزادحکمت آزاده
| ۱۳نفر
کاظم حمیدسعید علیزادهمحمد پاکزاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات