حجت صفایی

حجت صفایی

دیپلم برق الکتروتکنیک

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
رییس و مؤسس
آوا چمن
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم برق الکتروتکنیک
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
رییس و مؤسس
آوا چمن
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات