مهرداد کریمی

مهرداد کریمی

کارشناسی کشاورزی مهندسی علوم دامی

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۱
گواهینامه رانندگی
پلیس راهنمایی ورانندگی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
تلقیح مصنوعی
درجه کارشناسی کشاورزی مهندسی منابع آب از دانشگاه پیام نور واحد گالیکش
توضیحات