عباس بختان بخشایش

عباس بختان بخشایش

تسلط کامل بر کامپیوتر و دارای مدرک بین المللی کامپیوتر

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | رباط کریم
تهران
خدمات کامپیوتری
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۸
تهران
خدمات کامپیوتری
من چند سال فعالیت در خدمات کامپیوتری داشتم
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات