محمد سیدمحمدی

محمد سیدمحمدی

حسابدار

۲۸ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم ریاضی
مهارت ها
| ۱۴نفر
آرش داناعلیرضا میرمهدیداریوش کیان ارثیفاطمه جوادیمهدی زمانی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات