سجاد کمالی

سجاد کمالی

کارشناسی ارشد مکاترونیک

۱۱۵ارتباط ۷مهارت
کرمان | کرمان
کارشناس نصب نیروگاه خورشیدی
سولار گستر سبز ایران
کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی بم
تحصیلات
مجتمع آموزش عالی بم
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی مکاترونیک
مدارک و گواهی‌نامه ها
راه اندازی MINI PLC LOGO
۱۳۹۶
راه اندازی MINI PLC LOGO
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
24635060
۱۳۹۶
PLCپیشرفته
ره آوران آفاق صنعت
3/96/1201
راه اندازی موتورهای الکتریکی بوسیله ی کنتاکتور
۱۳۹۵
راه اندازی موتورهای الکتریکی بوسیله ی کنتاکتور
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
24635108
تجارب کاری
۱۳۹۷ - ۱۳۹۸
کارشناس نصب نیروگاه خورشیدی
سولار گستر سبز ایران
۱۳۹۶ اکنون
کارشناس تعمیرات
خودروسازی مدیران خودرو
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
انجام تعمیرات کامپیوتر
بازرگانی سپهر