امیر معز رحمن نژاد

امیر معز رحمن نژاد

کارشناسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
مسئول دفتر نمایندگی استان کرمان
توسن تکنو
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۸۹
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
مسئول دفتر نمایندگی استان کرمان
توسن تکنو
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات