جواد حسینی ریزوندی

جواد حسینی ریزوندی

کارشناسی عمران راه و ساختمان

۱۵ارتباط ۱مهارت
کرمانشاه | سرپل ذهاب
تکنسین مهندسی عمران
سرپرست کارگاه
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ایلام
تحصیلات
مرکز جامع  علمی کاربردی ایلام
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
تکنسین مهندسی عمران
سرپرست کارگاه
مهارت ها
| ۹نفر
میلاد رادمهدی ابراهیمیعلی محمدیشاهین رئیس زاده دهکردی
توضیحات