لیلا فاطمی نیا

لیلا فاطمی نیا

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز سنقر
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز سنقر
۱۳۵۴ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
توضیحات