زرین شکرنیا

زرین شکرنیا

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات زنان

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | دره شهر
کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز
تحصیلات
دانشگاه شیراز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مطالعات زنان
توضیحات