ثریا بازی

ثریا بازی

کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناس پذیرش
تصویر برداری کورش
کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۸ - ۱۴۰۰
ICDL2
فنی حرفه ای
۹۰۱۳۲۳۰۴۶۲۵
۱۳۹۴
تکنیک های کاربردی مقدماتی در ازمایشگاه تشخیص طبی
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران
۱۴۰/۳۳/۹۴/ا
آشنایی با علوم و فناوری نانو و کاربردهای آن در علوم مهندسی و زیستی
دانشگاه یاسوج
894-1156
تهیه لام های میکروسکوپی
جهاد دانشگاهی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۸
کارشناس پذیرش
تصویر برداری کورش
پروژه‌ها
تاثیر نفتالن بر رشد و فعالیت های فیزیولوژیکی سه رقم گیاه یونجه
درجه کارشناسی ارشد زیست شناسی علوم گیاهی از دانشگاه خوارزمی

ثریا بازی سرکار خانم دکتر فرزانه نجفی و سرکار خانم دکتر سارا خاوری نژاد
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات