نجمه اکبرشاهی

نجمه اکبرشاهی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۶مهارت
تهران | تهران
حسابدار
شرکت نوین طرح نیرو پارس
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوثر
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کوثر
۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی کار خرمدره
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
مدارک و گواهی‌نامه ها
ICDL درجه ۱
ICDL درجه ۱
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
ICDL درجه ۲
ICDL درجه ۲
سازمان آموزش فنی و حرفه ای كشور
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
حسابدار
شرکت نوین طرح نیرو پارس
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات