سعید مرادیان

سعید مرادیان

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | پاکدشت
منشی وامور دفتری،مسول موسسه حقوقی
دادگستری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد ایوانکی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۳
تجارب کاری
۱۳۹۰ - ۱۳۹۶
منشی وامور دفتری،مسول موسسه حقوقی
دادگستری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات