سجاد شجاعی

سجاد شجاعی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه

۳ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی
تحصیلات
دانشگاه شهید بهشتی
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات