سبحان مرتضوی

سبحان مرتضوی

کارشناسی حسابداری

۲ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
رئیس امور مالی
بهین سامان هوشمند نگار
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
رئیس امور مالی
بهین سامان هوشمند نگار