علی باقریان

علی باقریان

دانشجوی سال آخر کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران

۳۳ارتباط ۷مهارت
تهران | تهران
متخصص جذب نیروی انسانی
اسنپ
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
تحصیلات
دانشگاه تهران
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
دانشگاه تهران
۱۳۹۰ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی صنایع
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
متخصص جذب نیروی انسانی
اسنپ
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
مشاور مدرسه
دبیرستان سلام ایران زمین
به علت سنگین شدن درس های کارشناسی ارشد و با هماهنگی قبلی با مدیریت به صورت توافقی جدا شدم.
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارآموز بازاریابی
سواهی
۱۳۹۴ - ۱۳۹۴
دستیار فروش و بازاریابی
بیمه سامان
مهارت ها
| ۱۱نفر
نسیبه رمضانی رودپشتیمحرم عباسینصیر رضایی نژادرسول قهریفریده دلیری
| ۱۱نفر
نسیبه رمضانی رودپشتیمحرم عباسینصیر رضایی نژادرسول قهریفریده دلیری
| ۱۱نفر
نسیبه رمضانی رودپشتیمحرم عباسینصیر رضایی نژادرسول قهریفریده دلیری
| ۱۱نفر
نسیبه رمضانی رودپشتیمحرم عباسینصیر رضایی نژادرسول قهریفریده دلیری
| ۱۱نفر
نسیبه رمضانی رودپشتیمحرم عباسینصیر رضایی نژادرسول قهریفریده دلیری
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
دوره های آموزشی
آموزش پیشرفته ی اکسل
این دوره توسط انجمن علمی دانشکده صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد و گواهینامه برای آن در نظر نگرفته بودند.
توضیحات