عبداله دهقان

عبداله دهقان

کاردانی IT مهندسی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
سیستان و بلوچستان | سراوان
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
۱۳۹۲ اکنون
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
توضیحات