ابراهیم حاجی حیدری

ابراهیم حاجی حیدری

ترجمه متون تخصصی و عمومی انگلیسی به فارسی و بالعکس

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار
کارخانه سنگبری
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مبارکه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد مبارکه
۱۳۸۳ - ۱۳۸۸
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
حسابدار
کارخانه سنگبری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات