علی تاریوردی

علی تاریوردی

کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات

۰ارتباط ۰مهارت
زنجان | ابهر
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی خرمدره
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی خرمدره
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
زبان ها
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات