وحید معروف پور

وحید معروف پور

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | بستان آباد
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی قزوین
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
توضیحات