الهام حاجی عزیزی

الهام حاجی عزیزی

دیپلم علوم تجربی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم علوم تجربی
توضیحات