محمود رسولی

محمود رسولی

کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع

۰ارتباط ۰مهارت
مرکزی | کمیجان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کمیجان
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
توضیحات