مهران دهقانی

مهران دهقانی

در حال حاضر بیکار و بدنبال شغل میگردم

۲۲۴ارتباط ۶مهارت
لرستان | خرم آباد
کاربر رایانه
شرکت خدماتی و تاسیساتی اندیشه نیک کاسیت
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بروجرد
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
دانشگاه پیام نور واحد ازنا
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت دولتی
مدارک و گواهی‌نامه ها
۱۳۹۵
Icdl1
فرانت گستر افلاک
با نمره قبولی 93 از 100
۱۳۹۵
Icdl2
فرانت گستر افلاک
با نمره قبولی 93 از 100
گواهی نامه رانندگی
۱۳۹۲ - ۱۴۰۲
گواهی نامه رانندگی
راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کاربر رایانه
شرکت خدماتی و تاسیساتی اندیشه نیک کاسیت
مهارت ها
| ۱۱۷نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریمسلم نوریحسین جغراتیانامیر شجاعی مقدم
| ۱۱۷نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریمسلم نوریحسین جغراتیانامیر شجاعی مقدم
| ۱۱۵نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریمسلم نوریحسین جغراتیانامیر شجاعی مقدم
| ۱۱۵نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریمسلم نوریحسین جغراتیانامیر شجاعی مقدم
| ۱۱۱نفر
شورانگیز خیرکارمجید ناصریمسلم نوریحسین جغراتیانامیر شجاعی مقدم
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات