مجتبی شوشتری

مجتبی شوشتری

کارشناسی ارشد حسابداری

۱۸ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابرس ارشد
3 موسسه حسابرسی
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۱ اکنون
حسابرس ارشد
3 موسسه حسابرسی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات