گلناز شهیکی

گلناز شهیکی

کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی

۷ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
قسمت حسابداری
تعاونی
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی باغین
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی باغین
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
تجارب کاری
۱۳۹۴ - ۱۳۹۵
قسمت حسابداری
تعاونی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات