فاطمه آمره

فاطمه آمره

کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه

۵ارتباط ۹مهارت
مرکزی | اراک
کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
معدل 16.31
دانشگاه اراک
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی عمران عمران
معدل 17.07
مدارک و گواهی‌نامه ها
اتوکد مقدماتی
جهاد دانشگاهی
مهارت ها
| ۴نفر
شاهین Amin رئیس زادهسیامک نعمت پور
| ۳نفر
شاهین Amin رئیس زاده
| ۳نفر
شاهین Amin رئیس زاده
| ۱نفر
شاهین Amin رئیس زاده
| ۱نفر
شاهین Amin رئیس زاده
| ۱نفر
شاهین Amin رئیس زاده
| ۱نفر
شاهین Amin رئیس زاده
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
عربی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات