مرضیه صیادی فر

مرضیه صیادی فر

مسئول دفتر

۰ارتباط ۲مهارت
تهران | اندیشه
مسئول دفتر مالی و اداری
سرمایه گذاری توسعه ملی
کارشناسی دانشگاه خوارزمی
تحصیلات
دانشگاه خوارزمی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۰
کارشناسی زمین شناسی کاربردی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
مسئول دفتر مالی و اداری
سرمایه گذاری توسعه ملی
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
مسئول دفتر واحد پتروشیمی
گسترش انرژی پاسارگاد
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
اسپانیایی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات