محمد مهدی یحیی  زاده فر

محمد مهدی یحیی زاده فر

کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات