علی رحیمی

علی رحیمی

کارشناسی مهندسی برق کنترل

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
تحصیلات
مرکز آموزش علمی کاربردی جامعه اسلامی کارگران اصفهان
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات