سید حسین موسوی

سید حسین موسوی

دیپلم کشاورزی ماشین آلات کشاورزی

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | خور و بیابانک
کارگر انبار
خانه و زندگی تهران
دیپلم
تحصیلات
-
دیپلم کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
کارگر انبار
خانه و زندگی تهران
توضیحات