مهران غلامی

مهران غلامی

تولید و فروش خشکبار کشمش

۱ارتباط ۱مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارپرداز
گروه یکم مهندسی نیروی هوا فضای سپاه
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز طبس
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز طبس
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارپرداز
گروه یکم مهندسی نیروی هوا فضای سپاه
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات