فریبا نورافکن

فریبا نورافکن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
بازرس کنترل کیفیت
کوروز
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی پرندک
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۲ - ۱۳۹۳
بازرس کنترل کیفیت
کوروز
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات