فرزاد احمدی خطیر

فرزاد احمدی خطیر

دکترا مکانیک ساخت و تولید

۱ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
مهندس طراح
تکنو فرز
دکترا دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۴ اکنون
دکترا مهندسی مکانیک ساخت و تولید
تجارب کاری
۱۳۸۹ - ۱۳۹۳
مهندس طراح
تکنو فرز
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات