میلاد هاشمی

میلاد هاشمی

کارشناسی مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی دانشگاه اصفهان
تحصیلات
دانشگاه اصفهان
۱۳۹۳ اکنون
کارشناسی مدیریت دولتی
مهارت ها
توضیحات