الهام رسولی کوچکسرائی

الهام رسولی کوچکسرائی

کارشناسی ارشد حسابداری

۹ارتباط ۰مهارت
مازندران | قائم شهر
حسابدار
پخش م.اد غذایی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی نور
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی نور
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۳ - ۱۳۹۴
حسابدار
پخش م.اد غذایی
یکسال سابقه کار ولی در حا حاضر بیکار و دنبال شغل
توضیحات
جویای شغل خوب