شیوا خانزاده

شیوا خانزاده

کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی

۱۳ارتباط ۰مهارت
اردبیل | پارس آباد
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور باخرز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور باخرز
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد زمین شناسی پترولوژی
زبان ها
آذری | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
ترکی استانبولی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات