حامد میرزایی

حامد میرزایی

کارشناسی ارشد هنر انیمیشن

۰ارتباط ۰مهارت
اصفهان | اصفهان
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد هنر انیمیشن
توضیحات