رضا منظری توکلی

رضا منظری توکلی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
کرمان | کرمان
کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان
تحصیلات
دانشگاه شهید باهنر کرمان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۰
کارشناسی ارشد حسابداری
توضیحات