محمد جواد بگرضایی

محمد جواد بگرضایی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۲۱ارتباط ۰مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
مدیر بازاریابی
شرکت نورپردازی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه رازی
۱۳۸۶ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی خاکشناسی
تجارب کاری
۱۳۹۰ اکنون
مدیر بازاریابی
شرکت نورپردازی
توضیحات