حمید هنرمند عیسی لو

حمید هنرمند عیسی لو

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۱ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی علوم تحقیقات آذربایجان شرقی
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
توضیحات